European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Агро Картел“

Фирма „Агро Картел“ е създадена в Стражица.

Още от създаването си през 1993 година групата успешно се развива, като еталон за модерно земеделие и птицевъдство и е пример за това как успешните европейски практики в развитието и управлението на селскостопанските компании могат да се приложат и утвърдят в българските условия.

Сериозен производител и търговец на висококачествени зърнени култури, семена, фуражи, еднодневни пилета, пилешко месо и субпродукти.

Чрез непрекъснатото обучение на своите специалисти, прилагане на добри практики, използване на модерна техника и не на последно място добър мениджмънт, дружеството доказва, че селското стопанство и птицевъдството в България може да е един динамично развиващ се и конкурентен сектор на българската икономика.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.