European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Астрея 91” ООД

Фирма „Астрея 91” ООД е българска компания, създадена през 2006 г. в Лясковец.

Сладкарските продукти на фирмата са познати най-вече под марката „Жанета”, която е добре известна в търговската мрежа на страната. Продуктите са с трайно присъствие и в няколко европейски страни като Испания, Великобритания, Унгария, Румъния и Гърция. Значителното увеличение на производствената площ, дава възможност за доброто налагане на фирмата на международния пазар, дори и извън Европейския съюз. Производство на сладки, торти, пасти, козунаци, кексове, блатове, сладки рула и тестени изделия, суровини и материали за сладкарската индустрия.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.