European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „ВАРОША 05“ ЕООД

Фирма „ВАРОША 05“ ЕООД  е с производствена база в село Камен, общ. Стражица.

Компанията е регистрирана през 2008 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. „ВАРОША 05“ ЕООД  има изградена кравеферма в село Камен. Разположеният на четиридесет и седем дка комплекс включва фуражен цех, обор и доилна зала. В него в момента се отглеждат петстотин крави, част от които са германски.

“Вароша” ЕООД – производство на пълномаслено краве сирене с марка „КАМЕН”.

Фирма „Вароша има изградена собствена кравеферма и изцяло задоволява нуждите на млекопреработвателното предприятие, специализирано в производство на сирене, със собствено сурово мляко.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.