European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Велпа 91” АД

Фирма “Велпа 91” е български производител, специализиран в производството на велпапе и опаковки.

Първоначално фирмата се е наричала Завод за хартия и опаковки, основан през 1973 г. След приватизацията през 1998 г. фирмата става част от Norecom Group.

През полувековната си история Велпа 91 се е наложила като стабилен и надежден, ориентиран към клиентите производител. Разнообразието от предлагани продукти и много пригодени към изискванията на клиента варианти допринасят за отличната репутация на фирмата сред нейните клиенти.

“ВЕЛПА 91” АД се намира в гр. Стражица, в близост до гр. Велико Търново. Благодарение на разположението си „ВЕЛПА 91” АД има преимущество пред останалите конкурентите и е идеално позиционирана, за да изпълнява високите изисквания на своите клиенти с бързо и навременно изпълнение на техните поръчки и осигуряване на удобен транспорт до обектите им.

Политиката на фирмата цели осигуряване на висококачествени услуги и намиране на идеалното опаковъчно решение. Конкурентната цена, индивидуалният подход и своевременното производство дава възможност на ВЕЛПА 91 да отговори на специфичните изисквания на клиентите си и да заеме силен пазарен дял в региона. Горе споменатото е укрепило положението на фирмата като главен фактор в индустрията – роля, която тя държи и днес.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.