European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Вес Ком Импекс” ЕООД

Фирмата се занимава с износ на плодове и зеленчуци, предохлаждане, инспектиране, калибриране, пакетиране, етикетиране, палетизация и съхранение, както и с продажба на разсад ягоди.

Има дългогодишни и стабилни контакти с производители на селскостопанска продукция в България и Гърция.
Това  позволява да предлагаме пресни продукти с високо качество на нашите клиенти от Русия, Украйна.
Техните плодове и зеленчуци са опаковани в естетически и съответстващи на изискванията на купувачите опаковки, гарантиращи качественно транспортиране и съхранение на продуктите. Фирмата ни “Вес-ком-импекс” е основана през 1993г с основен предмет на дейност изкупуване и износ на селскостопанска продукция за Русия и страните от ОНД. Предлагаме широк асортимент на клиентите си. Ние се радваме на дългогодишно сътрудничество с нашите партньори.
Гарантирайки високо качество на всичките продукти и добро обслужване , фирмата изгражда  отношение на дългосрочна перспектива, на основата на сътрудничеството и взаимната изгода. Във фирмата всеки клиент получава компетентна информация по всички интересуващи го въпроси. Фирмата гарантира  бързи доставки на пресни плодове и зеленчуци от района на Юго-Източна Европа по приемливи цени.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.