European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Евротекс 21“ ООД

Фирма „Евротекс 21“ ООД в  Лясковец се занимава с  дизайн, производство и продажба на килими за баня – ръчен тъфтинг.

Фирмата е основана през 1993 г. Разполага със собствени производствени сгради в гр. Лясковец. Числения състав е 120 човека.Фирмата е специализирана за производство на килими за баня, ръчен тъфтинг. В това производство са заети повече от 80% от общия персонал на фирмата. Месечния капацитет е 15 000 м2.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.