European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Екзотика – Косеви” ООД

Фирма “Екзотика – Косеви” ООД

“Екзотика – Косеви” ООД е създадена през 2005 г. след структурни промени на СД “Екзотика”, регистрирана през 1990 г.

Седалището на фирмата се намира на околовръстно шосе гр. Лясковец, област Велико Търново. Фирмата е с богат и дългогодишен опит в озеленяването. Косене, подрязване и поддръжка. Засаждане и залесяване. Затревяване и зачимяване. Проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи. Изграждане на алпинеуми. Изработка на изкуствени езера. Проектиране и изпълнение на цялостни проекти за озеленяване.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.