European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма ЕТ “Ник – Пластик”

Фирма ЕТ “Ник – Пластик” – Валя Петрова в Тутракан се занимава с търговия и производство на полиетиленови пликове, термосвиваемо фолио и пликове със ситопечат.

Фирмата влага инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност.

Фирма „НИК-ПЛАСТИК“ стартира производствената си дейност през 1991 година. Тя притежава собствена производствена база и технологични производствени линии за ръкавно фолио и конфекциониране, като произвежда богата гама от опаковки, предназначени за различни сектори потребители. В резултат на високото качество на продуктите, отговарящи на европейските стандарти, добрия мениджмънт, конкурентните цени и коректното отношение към всеки клиент, фирмата има стабилни позиции на българския и европейски пазар.

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.