European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Кентавър Ресурси”

Фирма “Кентавър Ресурси” се намира в село Козаревец и  се занимава с производство на пчелни рамки за кошери.

Производството се извършва в собствена материално-техническа база. Разполага със сушилна камера, което дава предимство на работата ни с Вашите изисквания.

Произвеждаме различни модели рамки за кошери (Дадан – Блат и Лангстрот – Рут) от ЛИПОВ МАТЕРИАЛ.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.