European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Китка – 2016” ООД

Фирма “Китка – 2016” ООД в Стражица се занимава с производство на сурово мляко.

Също така фирмата има дългогодишен опит с преработка и реализация на сурово мляко от овце и кози, къса верига за доставка. Участва в създаването на организация на производители на мляко в района на Стражица.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.