European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Кръстеви Н ООД“

Историята на фирма  „Кръстеви – Н” ООД започва в Лясковец през 1995 година.

Производството на захарни изделия се превръща в основна дейност на фирмата през 1998 година, а през 2013 година бе преместено в нова, модерна и отговаряща на всички съвременни изисквания сграда.

Продуктовата линия на компанията включва халва, желирани бонбони, желета с плодов вкус и пудинг. Изделията са познати на пазара в България, Румъния, Испания и Гърция. Халвите  са търсени и българите в САЩ и Германия и за радост те успяват да ги намерят в американски и германски магазини, в които се продават стоки произведени в Родината.

Фирмата е съхранила традициите в производството на изделията си и опазва рецептите си от съвременни подобрители и заместители.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.