European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Ланес” ООД

Фирма “Ланес ООД”, с. Борисово, общ. Сливо поле е специализирана в производството на широка гама дамски трикотаж.

Създадена е през 1998г. специализирана в производството на широка гама дамски и нощници и др. – дрехи за свободно време – плажно връхно облекло – дамска трикотажна конфекция.

Асортимент: дамски пижами, дамски нощници, дрехи за свободно време, плажно, връхно облекло, дамска трикотажна конфекция. 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.