European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Лодкостроител – К” –ООД

Фирма “Лодкостроител – К” –ООД е дългогодишен производител на плавателни съдове.

Фирмата произвежда лодки, катери и водни колела по утвърдени документации, съгласувани с “БКР” и “ДИК” и издава нужните сертификати за тяхното регистриране.

Фирма “ЛОДКОСТРОИТЕЛ-К” ООД гр. Тутракан е дългогодишен производител на плавателни съдове и технически изделия от стъклопластмаса. Фирмата произвежда лодки, катери и водни колела по утвърдени документации, съгласувани с “БКР” и “ДИК” и издава нужните сертификати за тяхното регистриране.

Плавателните съдове могат да се доокомплектоват с гребла и двигатели, по желание на клиента. Фирмата произвежда oще: спойлери, маски за товарни автомобили и технически изделия по чертеж или модел на клиента. Продукцията се предлага в широка цветова гама, както и да изберете плавателен съд по индивидуален дизайн.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.