European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Лозови хълмове“ ЕООД

Фирма „Лозови хълмове“ ЕООД отглежда традиционни сортове грозде в Лясковец.

Управител е майстора на вино Петър Тахрилов, който дълги години възстановява и съхранява производството на червени и бели вина от собствени лозови масиви.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.