European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма Маккена”08 ООД

Фирма МАККЕНА 08 ООД е регистрирана през 2008 година със седалище и адрес на управление село Голямо Враново , област Русе.

Компанията е специализирана в сферата на Овощарството, като по – конкретно основната ѝ икономическа дейност е насочена към производството на праскови и череши. МАККЕНА 08 ООД залага само и единствено на екологично чистото производство на своите насаждения.

„МАККЕНА 08” ООД село Голямо Враново разполага с :
– трайни насаждения , които са засети на площи от 105 дка череши и праскови ;
– покрити оранжерии с изградена отоплителна инсталация от 20 дка ;
– изграждане на складово стопанство за пропан – бутан и метан с инсталация за изгаряне на биомаса ;
– охлаждащ цех за съхранение на плодове и зеленчуци с обем 1500 куб. метра.
МАККЕНА 08 ООД е сред утвърдените и наложени производители на пазара, в своя регион.
Компанията произвежда висококачествени култури, благодарение на екипа от специалисти, които се грижат за продукцията през целия процес през който преминава до получаването на крайния резултат.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.