European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Мултимес груп” ООД

Месопреработвателно предприятие в град Лясковец за преработка на меса от домашни копитни животни.

Стратегическото географско позициониране в централната част на страната позволява своевременно и бързо реагиране на всички запитвания и заявки.

Нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми. На обща застроена площ от 1846 кв.м. е изградена модерна фабрика, отговаряща на всички ветеринарно-медицински, санитарно-хигиенни и екологични изисквания.

Самата производствена сграда е със застроен обем от 8741.00 куб.м. Фирмата се развива успешно и си поставя за цел увеличен пазарен дял и запазване на тенденцията за реализиране на вътрешния и външния пазар. В момента към въведената система НАССР се внедрява и IFS Food V6, гарантираща високо качество.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.