European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Нико – Нико Зангов“ ЕТ

ЕТ Нико – Нико Зангов е производител от Лясковец.

С основна дейност на производството на безалкохолни напитки, студен чай, натурален сок, тихи напитки, минерална вода и оцет. Част от продуктите на производителя на безалкохолни напитки са: Студен чай Айс – Грозде, Горски плод и нар, Праскова, Лимон. Газирани напитки Гама – Лимонада, Портокал, Кола, Вишна, Лозина, Горски плод. ЕТ Нико – Нико Зангов разполага със собствена производствена база. Фирмата извършва собствена логистика.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.