European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Ориент – експрес ООД“

Фирмата се занимава с производство на рафинирано слънчогледово олио. „Кехлибар“.

Изкупуване и преработка на маслодаен слънчоглед и производство на рафинирано слънчогледово олио. „Кехлибар“ развива дейност от 1997 г. в областта на търговията, съхранението и преработката на маслодайни и зърнени култури в Северна Централна България и в Североизтока. Притежава и собствени силози. Ръст на приходи от 30 млн. лв. през 2019г. на 59 млн. лв. през 2020г. Част от Агрия Груп Холдинг.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.