European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Пименс“ ООД

Фирмата  реализира своята продукция във всички магазини в гр. Стражица и задоволява пазара в почти цяла северна България.

Използва се собствен транспорт. Предметът на дейност е производство на птиче месо, разфасовка, субпродукти, заготовки и храна за домашни любимци. Пименс ООД работи изцяло със суровини с български произход предимно собствено производство и на ишлеме. Пименс ООД предлага родни, чисти и вкусни продукти за вътрешния и в перспектива за пазара на ЕС. Основна цел на фирмата е да осигури работни места в регион с повишена безработица и със своето производство да не замърсява околната среда.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.