European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Плодове и зеленчуци Тутракан”

Фирмата извършва производство и търговия със замразени плодове и зеленчуци в Тутракан.

Дружеството извършва износ и продажба на разсад ягоди и други плодове и зеленчуци.

Предлага следните плодове:

  • ягоди;
  • малини;
  • кайсии
  • сини сливи;
  • вишни;
  • дъворастяща капина;
  • череши

Предлаганите плодове са опаковани в естетически и съответстващи на изискванията на купувачите опаковки, гарантиращи качествено транспортиране и съхранение.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.