European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Сартен България” ООД

На 11 август 2020 г. беше подписан договор между Сартен България ООД и ФМА АД.

 с който Сартен България придоби активите на ФМА АД в Лясковец. От тази дата фабриката в Лясковец става собственост на Сартен България.

Сартен България е водещ български производител на метални опаковки за хранителната промишленост и за химическата промишленост, който ползва 45-годишния опит и подкрепа на групата Сартен. Мисията на компанията е производството на метални опаковки с най-добро качество на конкурентни цени и осигуряване на експедитивно обслужване на клиентите.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.