European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма Стил-90” ООД

Фирма „Стил-90” ООД е компания, създадена през 1990 година в Лясковец.

Фирмата произвежда плодови и зеленчукови консерви от екологично чисти плодове и зеленчуци, произведени при внимателен подбор и контрол на качеството от екологично чисти райони. Рецептите и технологиите при консервирането осигуряват за клиента богата гама от асортименти без консерванти и изкуствени овкусители и оцветители.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.