European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма ” Терабелла” ООД

Фирма ” Терабелла” ООД се намира в село Ряхово и е производител на стерилизиран печен пипер от най-добрия български сорт- Куртовска капия. Също така и на широка гама от стерилизирани диворастящи гъби.

Във  фабриката се  произвеждатширок спектър от диворастящи гъби с най съвременната технология.

Главната материя в която фирмата работи е произвеждането на продукти със свежи диворастящи гъби които са обработени и запечатани не по късно от 24 часа след тяхното събиране в гората.

Уникалния сорт „Куртовска Капия” е отгледан на територията на нашата фабрика и е подбран, изпечен и обелен на ръка. По време на целия производствен процес пипера не влиза в контакт с вода и по тоя начин запазва своята структура, интензивен аромат и деликатен вкус.

Дивечовото месо използвано в  продуктите  произлиза от диви животни ловувани в ловните резервати на страната.

Всички  продукти са запечатани, стерилизирани в автоклав и санитарно контролирани от лаборатории в България и Испания като по този начин постигаме срок на годност по-голям от година и половина при стайна температура.

Също така в целия процес на произвеждане не се използват никакви консерванти или оцветители, предлагайки на вашата маса един 100% натурален продукт.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.