European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Тотал Вини” ООД

Фирма „Тотал Вини” ООД в Лясковец е фирма за производство на високоалкохолни напитки, качествени вина и захарни изделия.

„Тотал Вини” ООД е българска компания, разполагаща със собствена мрежа, дистрибутираща стоките в България и чужбина.

Продукцията е позната на българския и чуждестранен пазар. В своята структура дружеството притежава три подразделения: винарска изба за производство на бели и червени вина, фабрика за производство на високоалкохолни напитки и фабрика за производство на захарни изделия.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.