European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Тугенбург” ЕООД

Компанията е еднолично дружество с ограничена отговорност учредено на 30.09.2015 г.

ТУГЕНБУРГ ЕООД разполага с мандра за преработка на млечните продукти отговаряща на всички изисквания след, като закупува стара ферма в с. Варненци обл. Варна, като дневно в базата се добива 1 тон мляко. Във фермата се отглеждат 120 кози порода българска млечна порода с цел млекопроизводство и месодобив. Породата е изключително устойчива на всякакви условия в България, средната им млечност е 500 – 550 л, с 3,5% мастни вещества. Контролът и условията за отглеждане на животните, анализа при приемане на суровината минават през стриктен лабораторен контрол. ТУГЕНБУРГ ЕООД продава 84 женски кози, 26 миналогодишни мъжки ярета и 100 новородени ярета от породата Бяла българска млечна. Всички животни са маркирани с електронни ушни марки. Фирма предлага работни места и търси да назначи работник на длъжност: пастир и дояч. Фермата е разположена в близост до гр. Тутракан, обл. Силистра и разполага с 64 кози-майки и два пръча.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.