European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фолклорен празник “Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра”

Читалището в село Бабово организира фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“. 

Ще има конкурси за „Най-блага греяна ракия“, „Най- вкусна зелева чорба“, „Най-автентична старовремска софра“. От греяната ракия трябва да се представи поне 300 мл., а от зелевата чорба поне 1 литър. Няма правила за презентацията им. Всеки участник представя автентична софра от своя край,която може да е делнична или празнична,без ограничение за кой празник е.

Акцент в програмата на фолклорния празник е конкурсът „Най-напет юнак“. В него могат да участват само момци или мъже в народна носия/автентична или стилизирана/. Участникът трябва да може да презентира носията си-от кой край е и от какви елементи е съставена. 

В трите конкурса ще бъдат дадени I, II и III място и ще бъдат отличени с грамоти и награди. В конкурса за „Най- напет юнак“ ще бъде връчен Диплом и награда за победителя. След приключване на конкурса и обявяване на резултатите от журито, всеки може да си прибере експонатите или да почерпи участниците в празника.

I.Статут на празника
Фолклорният празник се организира от НЧ”Никола Й. Вапцаров 1927г.” и Кметство с.Бабово,област Русе с подкрепата на Община Сливо поле.Празникът ще се проведе на 19.03.2022 г от 10.30 часа на площада на с.Бабово в рамките на един ден.
II.Цели на празника
 Да съхрани и популяризира фолклорното кулинарно
песенно и танцово изкуство на предците ни
 Да даде поле за изява на индивидуални и колективни участници от всички възрастови групи
 Да представи богатството и красотата на автентичната народна носия от всички краища на страната
 Утвърждаване на фолклорния празник като значимо събитие в Културния календар на Община Сливо поле и област Русе
 Развитие на празника като поле за приемственост и солидарност между поколенията
 Фолклорният празник като поле за развитие на културния и кулинарен туризъм
III.Регламент
 Празникът има конкурсна и сценична част
1.Конкурси
За”Най-автентична старовремска софра”
 Всеки участник представя автентична софра от своя край,която може да е делнична или празнична,без ограничение за кой празник е
 Участниците сами осигуряват софрите ,на които да представят своите изделия
 Всеки си подготвя табелка с вида на софрата и на ястията ,които представя
 Всички участници трябва да имат готовност да презентират и устно софрите си пред журито
 Всеки участник предоставя рецепта за едно автентично ястие от софрата,характерно за населеното място,което представя

Конкурс „Най-напет юнак” и „Най-лична мома”
 Участници в конкурса са момци, мъже или моми, невести
 Всеки участник трябва да е с народна носия/автентична или стилизирана/ и за двете категории
 Всеки участник трябва да може да презентира носията си-от кой край е и от какви елементи е съставена или някой друг да я представи

Общи условия
 Участниците в конкурсите могат да са индивидуални или колективни,представители на читалища,пенсионерски клубове,училища и физически лица.
 Всеки може да участва в един или по вече конкурси
 Всеки желаещ да участва в конкурсите е желателно да изпрати предварително заявка до 10.03.2022г.
 Всеки участник трябва да заяви и представи експонатите си в деня на празника от 10.00 до 11.00 часа
 Всички участници ще получат грамота за участие в конкурсите
 В трите конкурса ще бъдат дадени I,II и III място и ще бъдат отличени с диплом и награди
 След приключване на конкурса и обявяване на резултатите от журито,всеки може да си прибере експонатите или да почерпи участниците в празника

2.Сценична част
 Право на участие имат самодейни певчески и танцови колективи и индивидуални изпълнители
 Индивидуални изпълнители само един от организация
 Представители на читалища,пенсионерски клубове, както и физически лица
 Всеки участник в концертната програма получава грамота и сувенир за участие
 Всеки участник попълва заявка за участие в срок до 10.03.2022г.
 Певчески групи- 2 песни до 8 мин.
 Индивидуални певци-1 песен до 3 мин.
 Танцови колективи – 2 танца до 8 мин.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.