European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фолклорен фестивал “С песните на Комня Стоянова”

Участниците в конкурса трябва да изпълняват две странджански или тракийски песни, като едната задължително е от репертоара на Комня Стоянова.

Тази година  за първи път ще бъде връчена награда посмъртно на името на основателя на ансамбъл „Странджа“ Стефан Чапкънов. Фестивалът започва в неделя в 10 часа на площада.

При спазване на противоепидемичните мерки фестивалът ще събере на едно място изявени изпълнители. Те ще бъдат оценявани от авторитетно жури.

Участниците ще бъдат разпределени по възрастови групи.

Тази година се учредява награда на името на видния фолклорист, композитор и дирегент Стефан Чапкънов, който ни напусна в края на миналата година.

Фестивалът е част от програмата за празника на Средец на 23 септември.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.