European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фолклорен фестивал „Фолкстраж”

Фестивал на народните оркестри „Фолкстраж“, който се провежда преди празника на Стражица.

Първите две години се организира през октомври, но новата му дата е свързана с 50-годишнината от обявяването на Стражица за град.

Фестивалът е с конкурсен характер и в него участват оркестри за народна музика от цялата страна. Връчват се парични награди, като има индивидуални награди и за оркестри.

Цели на Фестивала:

-Съхраняване и популяризиране на фолклора, българската народна песен и инструментална музика.
-Даване възможност за изява на народни певци и музиканти и издирване на нови, неизвестни народни песни и инструментални мелодии.
-Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на град Стражица.
-Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
-Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.