European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Форум

Скоро! Smart Rural Brand!

Уважаеми потенциални ползватели на Колективна марка за местни продукти Smart Rural Brand, до 30 ноември 2022г. ще имате възможност да заявите пред СНЦ”МИГ-Лясковец-Стражица” своето намерение за членство и участие с

Включи се в дискусията

Проведе се Информационна среща

На 20 март 2022 година в град Лясковец се проведе Информационна среща, предназначени за местни производители и местни доставчици на културни продукти, местна общност и заинтересовани страни. Срещите са планирана

Включи се в дискусията

Обучения на тема “Местен бранд”

На 11, 12 и 13 юни 2022 година се проведоха три обучения  на тема “Местен бранд” за местни производители от територията на Лясковец, Стражица, както и за представители на партньорите

Включи се в дискусията

Празници в Лясковец

Празничните прояви, посветени на празника на град Лясковец “Петровден” ще започнат на Еньовден. Един хубав празник от календара ни и събитието, което открива пъстрата предпразнична седмица е свързано с българските

Включи се в дискусията

Фестивал на сиренето в град Раковски

Местна инициативна група Раковски организира първия по рода си Фестивал на сиренето в град Раковски Екипът на Местна инициативна група Раковски, експерти по проекта и местни производители на сирене и

Включи се в дискусията

Проект “Създаване на партньорство между МИГ–Берковица и Годеч и потенциалния партньор от Франция”

Основна цел: Създаване на партньорство между МИГ–Берковица и Годеч и потенциалния партньор от Франция – МИГ Диньоа (GAL Dignois) за подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество фокусиран върху

Включи се в дискусията

Проект „Локално био и органично производство

Проект „Локално био и органично производство – нова възможност за развитие на селските райони” (LOBOPRO) по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешно териториално и

Включи се в дискусията

Най-опустошителните земетресения в България

В 8,30 ч на 21 февруари 1986 г. епицентърът под Стражица се събужда. Денят е определен за официалното откриване на водопровода, който захранва града с вода от язовир “Йовковци”. За

Включи се в дискусията

По пътя на виното – Лясковец – Елена – Марян

Освен във времето, виненото пътешествие може да бъде и в пространството – към близките и далечни места, където с много умения, любов и грижи призваните майстори винари превръщат зрялото грозде

Включи се в дискусията

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.