European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Хлебозавод „Стражица ООД“

“Хлебозавод Стражица” ООД – гр. Стражица е създаден през 2000 година с  предмет на дейност производство на хляб и хлебни изделия.

В момента в Хлебозавода работят около 100 работника и дневно се произвеждат между 40 000-70 000 броя хляб и около 5000 хлебни изделия /закуски, франзели, специални хлебчета и питки/, възможностите и капацитет на машините за производството на хляб може да достигне и 100 000 – 150 000 бр. дневно.
“Хлебозавод Стражица” ЕООД е 100% частна собственост, разполага с изцяло български капитал, притежава сертификат ISO 22000, като е и регистрирана по международната HACCP система.
За постигане на своите цели фирмата разчита на уникалната технология, богат асортимент и високо квалифициран персонал. И за в бъдеще фирмата ще продължи да реализира маркетингова стратегия ориентирана изцяло към потребителя.
Продуктовата гама е изключително богата, включваща масови и специални хлябове и хлебни изделия. Нашата продукция задоволява различни специфични потребности на клиените, свързани с тяхното здраве, обичаи и начин на живот.
Към настоящия момент “Хлебозавод Стражица” ЕООД работи с множество клиенти, като обхваща изцяло района на североизточна България. На национално ниво фирмата работи с Търговска верига CBA, а на регионално с по-малки търговски вериги и магазини. Имаме и много добре развита дистрибуторска мрежа в по-големи градове като Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Попово, Русе, Разград, Курат, Исперих, Търговище, Шумен, а в скоро време и в гр. Варна. Фирмата изнася хляб и в Румъния /Гюргево и Букурещ/
Производствените мощности са локализирани в индустриалната зона на град Стражица – област Велико Търново и разполагаме със собствен автомобилен парк, като автомобилите ни са сертифицирани и притежават съответния санитарен паспорт, съгласно изискванията за превоз на храни и хранителни продукти.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.