European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Храм “Св. Николай”, град Тутракан

Храм “Св. Николай”, град Тутракан е архитектурен паметник.

Църквата е построена с даренията на родолюбиви тутракански граждани и тържествено е осветена на 14 юли 1865 година.Катедралният храм се издига величествено с изключителната си архитектура. Църквата е трикорабна, като всеки от тях завършва на изток с полукръгла отвътре и отвън абсида. Храмът се различава коренно от църквите в другите крайдунавски градове. Разликата се състои главно в различното третиране на вътрешното пространство. Докато другите са с ясно очертан план – еднокорабни или трикорабни църкви, то при тутраканската черква проличава тенденция за създаване на равнораменен гръцки кръст по един компромисен начин. Голямата абсида се издига във височина почти на височината на наоса.
Поради това нейното пространство прелива в централното църковно пространство. Абсидата, тук се явява не като долепено тяло върху стената, а като част от нея. Красивата и оригинална дърворезба на царските двери, иконостасът и стенописите са изваяни от майсторите зографи на Тревненската живописна школа Захари Цанюв и неговия син Стефан.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.