European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Църква „Св. Атанасий”

Църквата „Св. Атанасий” се намира в Лясковец. Най-старата известна църква на това място била изгорена от кърджалиите към края на XVIII век.

Вероятно след това тя е възстановена тъй като съществуват данни, че към 1823 година църквата е имала два дюкяна дадени под наем. Нова църква е построена през 1835 и е осветена през 1837 година от търновския гръцки владика Иларион Критски. През 1856 в двора на църквата е построено училище – по-късно шестокласното училище на Недьо Жеков. Тук се състоят и първите театрални представления в Лясковец. След събарянето на църквата от земетресението през 1913 е построена временна, а върху основите на съборената, през 1927 година е построена сегашната с пари, събрани от гражданите.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.