European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Църква „Св. Василий”

Църква „Св. Василий” се намира в Лясковец. Тази църква е построена през 1866 година. На източната страна на двора има следния надпис:

“Тази църква храм святаго Василие кесарицки воздвегна ся от жителите околни в лето 1866”. Дотогава махалата Св. Васил е била част от махалата Св. Атанас. Преди това на мястото на храма е имало килия построена през 1856, която е служила за училище. Земетресението през 1913 г. събаря и тази църква. Възстановена е през 1914 от Йорго хаджи Янков. В църковния двор е погребан обесения през 1872 г. Стойчо Куркев. През 1934 година е построена камбанарията с градски часовник с пари дарени от Добри Ганчев.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.