European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Църква „Св. Георги”

Църквата „Св. Георги” е изградена в Лясковец. Църквата се намира в махалата Чертовец, която до Освобождението се е водила за отделно село с 47 къщи.

Старата църква била построена през 1847 и наречена Св. Георги, по-късно съборена, а мястото и продадено. Над входа на църквата имало надпис “Соградиса сия црков 1847 иждивением мали и велики”. Между 1906 и 1908 е построена нова църква на съседно място, където е и днешната сграда. Църквата е съборена от земетресението през 1913 и възобновена през 1914-1915 година със средства дадени от Петър х. Пенков, Йорго х. Д. Кондев и Димо Прапинов.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.