European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Църква „Св. Димитър”

Църквата „Св. Димитър” се намира в Лясковец.  Според данни от 1823 година старата църква Св. Димитър имала четири дюкяна дадени под наем, земя и други имоти.

Тази църква е съборена на 17 юни 1856 година и на нейно място на 21 април 1857 е започнат строежа на новата. Той е продължил седем години и е погълнал 180000 гроша. Използвани са материалите от съборената през 1856 година църква Св. Троица, която била първата църква в Лясковец и се намирала в първозаселената местност, която и до днес носи името Светицата (южно от града, под манастира). Строежът е по план и под надзор на самобитния български архитект Никола Фичето. За стените са използвани широки, дялани камъни. Църквата е осветена на Димитровден (26 октомври) 1864 година. В двора през 1865 е направено училище, което по-късно е съборено. Към църквата е имало дюкяни и театрален салон. Земетресението през 1913 година събаря покрива и камбанарията на църквата, които по-късно са възстановени. До притвора е гроба на поета Никола Козлев, чиито кости са пренесени там на 2 май 1932 година. В църковния двор са погребани също и поп Никола Гинев и поп Стоян Брусев – свещеници в тази църква в продължение на много години.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.