European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Църква „Св. Никола”

Църкватя  „Св. Никола” е построена в Лясковец. Настоящата сграда е третата църква построена на това място.

Първата, за която съществуват данни се е намирала в двора на сегашната и е била построена през 1808 година. В съборената от земетресението през 1913 църква е имало запазен надпис над главната врата на южната страна: “Тази църква, святаго Николая въздигнася от жителите на окръжието в лето господне 1808”. Този надпис е написан от даскал Енчо Узунов. Към 1823 църквата е притежавала два дюкяна. Към нея е имало и училище. Тази църква е съборена от жителите защото е била малка. На нейно място, след Кримската война, през 1856 е построена нова от майстор Досьо, роден в Бучуковци, Габровска околия. Унгарския пътешественик Феликс Каниц се възхищава от църквата след като посещава Лясковец през 1872: “… Моята рисунка дава идея за работата на майстор Досьо, но далеч не за архитектурното остроумие, което е проявил в нейните конструктивни и декоративни подробности…”. През 1844 година в двора на църквата е построено училище, на чието място по-късно е построена първата сграда на читалище “Напредък”. В южната страна на този двор се е издигал и градският часовник, чиято кула е построена през 1866 година. През 1875 година при църквата се образувала духовна община и там били разглеждани всички дела, граждански и духовни. Членове били поп Никола Гинев, Анастас Буров и др. Недоволните от решенията обжалвали в Търново. Църквата „Св. Никола” се счита за съборна в Лясковец. Земетресението през 1913 година разрушава църквата, но тя е построена отново с помощи от граждани в периода 1932-36 година и е осветена на 9 януари 1937.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.