European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище”Иван Вазов 1927г.”

Читалище “Иван Вазов 1927”, село Кошарна е създадено през 1927 година.

Народно Читалище “Иван Вазов 1927г.” –  е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата. То работи на принципите на доброволността,  демократизма и автономията.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с :

 1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
 3. Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
 5. Осигуряване на достъп до информация.

За постигането на своята цел читалището извършва следните дейности:

 1. Поддържа библиотека, читални,фото-,фоно-.,филмо и видеотеки, както и създава и поддържа електронни информационни мрежи.
 2. Организира  школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности
 3. Развива и подпомага любителското художествено творчество.
 4. Събира и разпространява знания за родния край.
 5. Създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.
 6. Предоставя компютърни и интернет услуги.

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за автентичен фолклор “Кошарски  баби” и “Червените рози”, Танцова формация “Чарайлин”.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.