European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “А. Каралийчев – 2013г.”

Читалище “А. Каралийчев – 2013г.”

Читалище “А. Каралийчев – 2013г.”, село Мирово е създадено през 1913 година.

Основните приоритети в работата на настоятелството през 2020 година бяха насочени към обогатяване на културния живот в селото и удовлетворяване потребностите на населението чрез:

 – Съхранение и развитие на традициите на българския фолклор и любителско творчество сред деца и възрастни;

 – Поддържане на библиотечната дейност;

 – Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и културна идентичност;

 – Поддържане на читалищната база в добро състояние;

 – Целесъобразно използване на финансовите средства;

– Организиране на дейности по изпълнение на заложените в културния календар изяви.

 За постигане на целите на Народно читалище „Ангел Каралийчев“ 2013 г., работи обществена библиотека с 3093 екземпляра книги на свободен достъп, която събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния фонд. Извършва библиотечно информационно обслужване и осигурява достъп до различни обществени библиотеки.

Регистрираните читалищни членове са 68, плащат членски внос по 1 лв. годишно.

Библиотеката по повод празниците, които прави читалището прави във фоаето изложби и спектакли.

Читалището прави празници и ритуали съвместно със библиотеката.

Регистрираните читатели на библиотеката са 68.

Библиотеката има клуб по интереси, за проучвателна и събирателна дейност в областта на краезнанието и екологията.

Изложби и витрини за различни бележити дати, празници и ритуали.

Събираме архив на документация на читалището и за патрона на читалището, писателя – Ангел Каралийчев.

 Целта на читалищната библиотека през 2020 година бе да привлече нови читатели и да приобщи децата към книгите. И през 2020 библиотеката при читалището работи, така че да дава достъп на читателите до библиотечния фонд в удобно за тях време. Книжният фонд се поддържа в добро състояние.

Читалищните и библиотечните празници се организират и провеждат заедно, а понякога заедно с пенсионерския клуб в село Мирово в зависимост от това  какъв е празникът.

За постигане целите на НЧиталище „Ангел Каралийчев – 2013” с. Мирово урежда:

  1. Обществена библиотека на свободен достъп, която да събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд. Ще извършва библиотечно – информационно обслужване и достъп до различните обществени боблиотеки.
  2. Кино и видеотека, дискотека и видеопоказ.
  3. Изложби и спектакли.
  4. Създаване и подръжка на електронни и информационни мрежи. Информационен център с свободен достъп до интернет.
  5. Самодейни колективи, школи, кръжоци, курсове по изкуства и изучаване на чужди езици, научно – технически знания, битова култура.
  6. Фестивали, празници и ритуали.
  7. Клубове по интереси за проучвателна и събирателна дейност в областа на фолклора, етнография, краезнание, екология и др.
  8. Извършване на компютърни услуги и други дейности, които не подменят целта на читалището.
  9. Ателие за художествени и народни занятия.
  10. Архив на документацията на читалище „Ангел Каралийчев – 2013”, фотографска колекция.

Дейности за нематериалното културно наследство: Самодейни състави.

 

 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.