European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Братство 1906г.”

Читалище “Братство 1906” в село Бръшлен е създадено през 1906 година.

Народно Читалище “Братство 1906” е първото учредено читалище на територията на общ. Сливо поле. Учредено от млади ентусиазирани бръшленци начело с Александър Райков Михайлов, учител в с.Бръшлен през далечната 1906г. От тогава до сега читалището е център за просвета,култура,наука и за съхраняване на българските народни традиции.
Основн
ата стратегическа цел на читалището, като културнопросветно средище е активна културна, информационна, социална и гражданска функция.
Читалищната дейност е свързана с проучване,възстановяване,запазване и
популяризиране на местните културни традиции и наследство.Формиране на читалището, като място за общуване,контакти,информираност на населението,развитие и поддържане на читалищната инфраструктура и технологично обновяване на читалищната база.
През отчитания период библиотечният фонд се увеличи с 151 тома
на обща стойност 1733лева, от които 29 закупени на стойност 462,92 лв. и 122тома дарени книги. Отчислени бяха 309 тома книгифизически и морално остарели.
Общо в библиотеката към читалището на разположение на читателите са
11033 тома, 81 / осемдесет и един / са редовните читатели и се радват на разнообразна литература. Посещенията през 2021г. са 553.
Абонамента съответно е съобразен с интересите на читателите
.
Читалището е абонирано за вестник, „Утро”, „Минаха години“ и „Читалищен
вестник”.
Към
читалището продължават да функционират:
Група за изворен фолклор “Бръшленсkи баби“
ГОФ “Бръшленска китка“
Детска група „Лазарки“
ДТС „ХОПТРОП“
Коледарска група

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за изворен фолклор “Бръшленски баби, Група за обработен фолклор “Бръшленска китка”, Коледарска група  Група “Лазарки”.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.