European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Бъдеще-1899г.”

Читалище “Бъдеще-1899г.”, село Царски Извор е създадено през 1899 година.

Нашето читалище има дълга история,изпълнена с богат културен живот.За съжаление през последните години, поради различни причини, дейността му е почти замряла.   От 17 юли читалището има ново настоятелство и всички ние имаме голямо желание да възстановим работата му и да възвърнем неговия авторитет.

Библиотечната дейност  до този момент  е:

-библиотечен фонд-3127 тома

-раздадената литература   – 823 тома

 -читатели-38

 -посещения-154

 -закупени нови книги-38 броя

 – получено дарение от Мирослава Иванова -23 броя книги.Уговорени са още три дарения на книги и списания ,общо около 100 броя.

  -кандидатствахме по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“-втора сесия, но за съжаление не бяхме одобрени

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за автентичен фолклор.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.