European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Васил Йорданов-1942г.”

Читалище  “Васил Йорданов-1942г.”  в село Нова Черна е създадено през 1942 година.

Народно  читалище ,,Васил Йорданов-1942г.” с.Нова Черна е традиционно самоуправляващо се културно – просветно сдружение на жителите от с.Нова Черна, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на местното население,свързани със:

 1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в с.Нова Черна;
 2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;
 3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 5. осигуряване на достъп до информация;

Библиотечна  фонд:

Библиотеката разполага с 13643 библиотечни единици, разпределени по отдели на знанието. Ново-постъпили:  431 книги.

Читатели: 226. От тях: до 14г.-  55 читатели деца и ученици;  над 14г. –  143. Посещения:  3172. Раздадени книги:  3250. От тях:  детски 2105, възрастни 1145. Справки:  250 броя електронни, писмени, вербални. Периодични издания:  2броя – в-к „Тутракански глас“ и списание ББИА.

Самодейни колективи:

 • ГИФ „Черннеци“-постоянна
 • КНХ „Търчила“- постоянна
 • ГНП „Черненка“- постоянна
 • Дует ,,Нова’’- временна
 • Лазарска група – временна
 • Коледарска група ­– временна

Читалищно настоятелство, с председател Тодорка Крумова Владимирова работи усърдно и отговорно за решаването на текущите задачи, които са стояли на преден план, касаещи художествената дейност, библиотечната, организационната и финансовата дейност на нашето читалище. За периода са проведени 5 заседания на читалищното настоятелство. Въпросите, които сме обсъждали, са за организационни теми, за финансовите отчети,относно работата по проекти, текущи и други.

Дейности за нематериалното културно наследство: клуб „Народни танци“; клуб „Майсторете ръчички“; клуб „Мъниста“, Група за изворен фолклор „Черненци“; Група за народни песни „Новочерненка“, Грепа за автентични песни и танци „Черненка“; Клуб за народни хора „Търчила“; временни – Лазарска и Коледарска групи.

 • В читалището функционират:
 • 1. ТФ „Дунавска младост”
 • 2. ТС „Детелини”
 • 3. ВГ „Северина”
 • 4. Театрален състав „Борис Илиев”
 • 5. ВГ „Росна китка”
 • 6. ВГ „Шлагери”
 • 7. Дамско вокално трио „Триада”
 • 8. ВГ „Синхрон”
 • 9. Библиотека – работи по Програма „Глобални библиотеки”

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.