European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Виделина-1905г.”

Читалище “Виделина-1905г.” в село Владислав е създадено през 1905 година.

Действащо читалище, записано под номер 1390 към Министерството на културата.
Дейност : група за народно пеене, библиотечна дейност.

Дейности за нематериалното културно наследство: Група за възстановка на народни обичаи

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.