European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Възпитател-Кесарево-1895г.”

Читалище “Възпитател-Кесарево-1895г.” село Кесарево е създадено в далечната 1895 година.

Читалищата са социален фактор за интеграция на различни групи – деца, младежи, възрастни. Център, в който българските традиции и обичаи се предават от поколение на поколение, център за информация и комуникации, център, в който има място за всеки независимо от неговата възраст, пол, социална, етническа и партийна принадлежност. Негова задача е да откликва на нуждите на местното население, като приоритетно да работи с и за подрастващото поколение, да участва активно в обществения живот и да бъде притегателен културно-образователен и информационен център.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Група за изворен фолклор;
  • Кръжок по приложни занаяти;
  • Клуб „Традиции“

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.