European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Възраждане -1940г.”

Читалище “Възраждане -1940г.”  в село Старо село е създадено през 1940 година.

Народно читалище „Възраждане-1940” с. Старо село е център за развитие на местната култура. По своята същност и историческа даденост читалището носи в себе си първичния образ на гражданското общество у нас.
Читалището е основано през 1940 г., а читалищната сграда е построена през 1960г. с помощта на средства и доброволчески труд от местното население.
Читалищната дейност се организира и ръководи от :
· Общо събрание – Върховен орган. Състои си от всички членове на читалището ,имащи право на глас;
· Читалищно настоятелство – Изпълнителен орган .Състои си от 7 членове;
· Проверителна комисия – осъществява контрол върху дейността на настоятелството и председателя и секретаря по спазване на закона , устава и решенията на общото събрание. Богата и разнообразна е дейността на читалището , но емблемата е нейната фолклорна дейност. През 2014 г. читалището участва с проект „Лазаруване в село Старо село – от векове на векове” по Националната система „Живи човешки съкровища – България 2014 г”и обичая „Лазаруване ” бе вписан в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България. Старо село е известно с уникалния си фолклор ,прославило се на безброй национални и международни сцени. Усилията на читалищното ръководство и самодейците е да запазят , съхранят и предадат на поколенията безценното богатство на староселци.

  • В читалището функционират:
  • 1. Библиотека
  • 2. Ансамбъл за автентичен фолклор „ Староселци ”
  • 3. Женска вокална група
  • 4. Група за стари градски песни
  • 5. Два детски танцови състава
  • 6. Оркестър
  • 7. Младежки оркестър
  • 8. Детска музикална група „ Веселите гласчета ”
  • 9. Детска група за песни и стихове „ Слънчеви усмивки ”

Дейности за нематериалното културно наследство: Клуб “Аз бродирам” , клуб “Тайните на изработване на синчани китки”, Ансамбъл “Староселци”, Танцова формация “Мънисто”, Лазарска група , Кукерска група , Коледарска група.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.