European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Елин Пелин-1927г“.

Читалище „Елин Пелин-1927г“., в село Зорница е създадено през 1927 година.

Читалището е един от главните двигатели на културния живот в       с. Зорница, като развива многостранна дейност – библиотечна, социална и културна.

 Библиотечна дейност – Една от основните дейности на читалището това е библиотечната. Тя е неделима част от единната система за информация в широк смисъл на поколенията. Библиотеката полага усилия по разпространяването на книгите, които да достигат до всеки жител.

В момента библиотеката разполага с 8110 тома библиотечни единици. По данни от дневника се вижда, че най-много се чете художествена литература. През годината е набавена нова литература чрез участие в проект към Министерство на Културата. По конкурсната програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – бяха набавени 68 книги, и още 25 заглавия на български и чуждестранни автори от дарение.   Няма абонамент за периодични издания.  Заетите библиотечни документи са 83 бр. Потребители ( читатели ) на библиотеката са общо 12 броя. От тях: Специалисти – 0; пенсионери – 8, учащи – 4. Посещенията общо в библиотеката са 268 бр. От тях: за дома 83 бр., в читалня 185 бр. През годината от библиотеката са организирани 15 събития, които са били посетени от общо 97 човека.

Читалището работи съвместно и с двата пенсионерски клуба от селото. Има обособена фолклорна група към читалището, която се състои от 6 жени. Групата взема участия в мероприятия организирани от Община Средец, Общинското Читалище и празници организирани в селото.

Членовете на читалището  наброяват 53 човека и събраният членски. Читалището работи съвместно и с двата пенсионерски клуба от селото.
Има обособена фолклорна група към читалището, която се състои от 6 жени. Групата взема участия в мероприятия организирани от Община Средец, Общинското Читалище и празници организирани в селото.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Женска певческа група;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.