European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Земеделец-1899”

Читалище “Земеделец-1899”, село Козаревец е основано през 1899 година

Читалище „Земеделец – 1899” с. Козаревец е създадено през 1899 г., а театралната художествена самодейност прохожда още през 1897 г. с първото театрално представление – „Кара Танас”. Настоящата читалищна сграда е открита през 1972 г., като за построяването й от населението са отработени над 1500 доброволни трудови дни.Залата на читалище „Земеделец – 1899” Театралната трупа „Парашкев Парашкевов” е лауреат на републикански фестивали на художествената самодейност, отличена с множество златни, сребърни и бронзови медали. През 2011 година Театралната трупа е удостоена с годишна награда за заслуги към община Лясковец в областта на културата. Към читалището и пенсионерския клуб „Здравец” своята дейност развива и Група за обработен фолклор „Авлига” с художествен ръководител Аспарух Костов. На ХІІІ Национален Петропавловски събор групата завоюва званието „Лауреат на събора”. Три златни медала от национални събори, два сребърни и един бронзов за солистката на групата са спечелили самодейците от ГОФ „Авлига”. Към читалището развиват дейност и Детска група за литературно слово и Коледарска група с ръководител Йорданка Андреева и Танцов състав „Хей брей” с художествен ръководител Ивайло Добрев. Всяко лято в децата провокира творческото мислене Творческа работилница „Направено от две ръце”. През 4 години по инициатива на читалището в село Козаревец се провежда традиционният обреден ритуал „Тулум – ергенска сватба”. В запазена марка на селото се превърна и ежегодно провеждащия се кулинарен конкурс „Ден на кокошата чорба”. Сформираният в последните години Клуб за традиционна кулинария представя селото и на всички организирани кулинарни празници на областно и национално ниво. Към читалището функционира библиотека с около 13 000 регистрирани библиотечни единици. В нея се предлагат различни информационни и административни услуги, както и свободен интернет достъп за жителите на селото. През 2010 година е открита обновената сграда на читалище „Земеделец – 1899”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие”. Обособени са детска читалня, информационен център, конферентна зала с 45 места и зала за експозиции, която предлага богата сбирка от народни носии и предмети от стария бит на хората от региона. Село Козаревец е родно място на бележитата българска актриса от киното, театъра и телевизията – незабравимата Марияна Димитрова. Днес централният площад на селото носи нейното име.

Основни дейности за нематериалното културно наследство:

  • Танцов фолклорен клуб “Хей Брей”;
  • Група за народни песни “Авлига”;
  • Детска творческа работилница

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.