European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Зора-1899г.”

Читалище “Зора-1899г.”

Читалище “Зора-1899г.”, село Ново Градище е създадено през 1899 година.

Читалище Зора 25 е действащо читалище, регистрирано под номер 2324 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: 1 – Почасов дневен център з деца; библиотека – 3 371 б.е.

Дейности за нематериалното културно наследство:Група за автентичен фолклор

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.