European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Иван Вазов-1913 г.“

Читалище „Иван Вазов-1913 г.“ е създадено през 1913 година в Село Светлина.

Народно читалище „Иван Вазов-1913“г работи за разнообразяване живота на селото.  Нашето читалище има 50 действителни членове.

Читалището ни е добре поддържано както салона и библиотеката, така и музейната изложба която е от няколко години.

Библиотеката разполага с 4249 книги. Снабдяването с книги на библиотеката става чрез Централната библиотека в град Средец. Читателите на библиотеката са 31. Библиотеката е абонирана за 2 вестника, които са предоставени за свободен
достъп до редовните членове и всички жители на селото ни, в библиотеката. Посещенията за изминалата година са 84.
За всички бележити дати на възрожденци и писатели правим изложба с книги.

В момента към читалището има сформирана фолклорната група от 12 жени която се събира всяка сряда. Благодарение на тези самодейки отбелязваме всички календарни празници и годишнини в селото.

Любителско творчество: Съхраняване на традициите и обичайте в нашия край чрез активна работа на:
Лазарска група;
Женска фолклорна група.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Женска фолклорна група, лазарки;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.