European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище „Изгрев-1930г.“

Читалище „Изгрев-1930г.“ е създадено през 1930 година в Село Драчево.

Народно читалище „Изгрев-1930“  работи за укрепване на своето място за социално сближаване на цялото население в селото, което наброява 560 човека. Нашето село е едно от най- големите в общината. Много от живеещите тук не са ползватели на библиотеката, но с удоволствие се включват в големите празници на селото и по този начин се приобщават .

Основни задачи :
1. Утвърждаване на Читалището като активен участник в местното развитие.
2. Превръщане на читалището в притегателен, общодостъпен център за библиотечно и информационно обслужване на
населението.
3. Подпомагане развитието на традиционните читалищни дейности за запазване на обичаите, фолклора и традициите.

Библиотеката разполага с 1233 книги. Снабдяването с книги на библиотеката става чрез Централната библиотека в град Средец. През годината сме ги и сме получили 7 дарения. Читателите на библиотеката са 36. Повечето се чете детска
литература по обясними причини, в селото ни има много деца. Към библиотеката работи клуб „Приятели на книгите“ в които децата през ваканциите се събират и четат заедно, правим изложби , рисуваме и други.

Нашето читалище има една от най- хубавите фолклорни групи в община Средец – женска певческа група „Комня Стоянова“. Жените от нея са в основата на всички организирани мероприятия в селото. Отпразнуваме всички именни дни. С децата организираме лазарска група. Към читалището има и коледари и кукери.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Фолклорна група “Комня Стоянова”;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници
 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.