European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Читалище “Искра-1906”

Читалище “Искра-1906” в село Орлинци е създадено през 1906 година.

Членовете на нашето читалище са 70 от които 28 деца до 14 години/ спомагателни членове.
Културно-масовата дейност на читалището е свързана с изявите на следните групи: Коледарска младежка група от 8 момчета, Кукерска група от 8 човека, Лазарска танцова група от 10 момичета, танцова група за ромски фолклор 12 деца, Младежка група за народни танци от 8 младежи и Дамска певческа група в която участват 10 жени.

Чрез изброените групи работим с децата от ромски произход по запазване на българските и ромски обичаи и традиции, като се стремим да съхраним ценностната система сред младото поколение. Те са основните организатори на всички празници в селото.
Дейността на библиотеката към читалището бе насочена към провеждането на четения и дискусии по актуални теми, бележити дати и събития свързани с български герои и творци. Библиотеката разполага с 2667 библиотечни материали. През годината са закупени 4 книги . Получаваме 2 периодични издания. Библиотеката се посещава предимно от децата и ученици.

Дейности за нематериалното културно наследство:

  • Мъжка  и женска фолклорна група;
  • Група за ромски танци;
  • Организиране, участие във фолклорни събития, културни мероприятия и празници

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.